Kodeks Postępowania

Cel

Podstawowym celem istnienia Kodeksu Postępowania jest otwartość na jak największą liczbę osób o jak najbardziej urozmaiconych i różnorodnych korzeniach. Z tego powodu zobowiązujemy się do zapewnienia życzliwej, bezpiecznej i przyjaznej atmosfery wszystkim, bez względu na płeć, orientację seksualną, sprawność, pochodzenie etniczne, status społeczno-ekonomiczny i religię (lub jej brak).

Ten Kodeks postępowania nakreśla zarówno nasze oczekiwania wobec wszystkich, którzy uczestniczą w naszej społeczności, jak i konsekwencje niedopuszczalnych zachowań.

Zapraszamy wszystkich uczestników i uczestniczki naszych wydarzeń do pomocy w kreowaniu doświadczeń, które będą bezpieczne i pozytywne dla każdego.

Poczucie wspólnoty i otwartości

Dodatkowym celem Kodeksu Postępowania jest zwiększenie poczucia wspólnoty i otwartości poprzez zachęcanie uczestników i uczestniczek do rozpoznawania i wzmacniania związków między naszymi zachowaniami a ich wpływem na społeczność.

Społeczności odzwierciedlają społeczeństwa, w ramach których istnieją, dlatego też pozytywne oddziaływanie jest kluczowe dla przeciwdziałania wielu formom nierówności i nadużyć władzy istniejących w społeczeństwie.

Jeśli widzisz kogoś wkładającego szczególny wysiłek, by uczynić naszą społeczność przyjazną, życzliwą i zachęcającą wszystkich uczestników do wnoszenia w nią jak największego wkładu – chcielibyśmy o tym wiedzieć.

Zachowania oczekiwane

  • Uczestnicz w sposób autentyczny i aktywny. Robiąc to, przyczyniasz się do zdrowia i żywotności tej społeczności.
  • Zachowuj rozwagę i szacunek w swoich słowach i czynach.
  • Spróbuj współpracy przed konfliktem.
  • Powstrzymuj się przed poniżającymi, dyskryminującymi lub niepokojącymi zachowaniami i słowami.
  • Zwracaj uwagę na swoje otoczenie i innych uczestników. Ostrzeż społeczność, jeśli zauważysz niebezpieczną sytuację, kogoś potrzebującego pomocy lub naruszenie Kodeksu Postępowania, nawet jeśli wydają się nieistotne.

Zachowania niedopuszczalne

Zachowania niedopuszczalne to między innymi: zastraszające, nękające, obraźliwe, dyskryminujące, uwłaczające i poniżające słowa lub czyny dowolnego uczestnika naszej społeczności w Internecie, na wszelkich powiązanych wydarzeniach oraz w komunikacji prywatnej dotyczącej spraw społeczności. Miejsca spotkań społeczności mogą być współdzielone z członkami społeczeństwa; szanuj wszystkich obecnych w danym miejscu.

Nękanie to między innymi: szkodliwe lub krzywdzące słowne lub pisemne komentarze dotyczące płci, orientacji seksualnej, pochodzenia, religii, niepełnosprawności; niewłaściwe użycie nagości lub ilustracji o podtekście seksualnym w przestrzeni publicznej (w tym w prezentacjach); celowe zastraszanie, prześladowanie (tzw. stalking) lub śledzenie; niepokojące fotografowanie lub nagrywanie; trwałe zaburzanie wystąpień i innych wydarzeń; niewłaściwy kontakt fizyczny i niemile widziane zainteresowanie seksualne.

Konsekwencje niedopuszczalnych zachowań

Niedopuszczalne zachowanie ze strony dowolnego uczestnika społeczności – w tym sponsorów i osób decyzyjnych – nie będzie tolerowane. Osoby poproszone o zaprzestanie niedopuszczalnego zachowania powinny się natychmiast do danej prośby zastosować.

Jeśli uczestnik społeczności zachowuje się niedopuszczalnie, organizatorzy mogą podjąć dowolne działania, które uznają za właściwe, włącznie z tymczasowym lub stałym wykluczeniem ze społeczności bez ostrzeżenia (i bez zwrotu pieniędzy w przypadku wydarzeń płatnych).

Doświadczasz niedopuszczalne zachowanie

Jeśli doświadczasz lub widzisz niedopuszczalne zachowanie – lub masz inne uwagi – jak najszybciej powiadom o tym organizatora. Zgłość nam zachowanie osobiście lub przy wykorzystaniu dowolnego kanału online (np. poprzez email info@pywaw.org). Organizatorzy są także dostępni, by wspomóc uczestników w kontaktach z lokalnymi organami egzekwowania prawa i by wspierać poczucie bezpieczeństwa osób doświadczających niedopuszczalnych zachowań. Jeśli osoba poszkodowana wyrazi zapotrzebowanie, organizatorzy zapewnią też odpowiednią eskortę.

Skargi

Jeśli uważasz, że informacja o naruszeniu przez ciebie tego Kodeksu Postępowania jest fałszywa lub niesprawiedliwa, zawiadom organizatorów wraz ze zwięzłym opisem swojej skargi. Twoja skarga zostanie rozpatrzona zgodnie z istniejącymi zasadami.

Zakres

Oczekujemy, że wszyscy uczestnicy społeczności (organizatorzy, zarówno opłacani, jak i wolontariusze; sponsorzy; pozostali goście) będą przestrzegać Kodeksu Postępowania we wszelkich miejscach spotkań społeczności (online i w świecie rzeczywistym), jak i w komunikacji prywatnej dotyczącej spraw społeczności.


Ten Kodeks Postępowania powstał na podstawie Berlińskiego Kodeksu Postępowania